John Schneider Bringing Film Fest to Lakeland Nov. 7-10